Vyhlášky
Tisk článku

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

směrnice

O B E C JEDLANY
Směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Čl.1
Předmět úpravy a působnost
1.1.
Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Jedlany jakožto veřejného zadavatele, a upravuje postup a rozhodování při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst.6 a § 8 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby částky 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky 6 000 000 Kč bez DPH.
1.2.
Směrnice se nepoužije v případech, kdy je nutné při zadání v rámci projektu ucházejícího se o poskytnutí finanční pomoci v rámci jednotlivých Operačních programů a Iniciativ Evropských společenství použít postup stanovený pravidly příslušného Operačního programu nebo Iniciativ Evropských společenství.
Čl.2
Veřejné zakázky malého rozsahu
2.1
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 3 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup:

2.2.
Veřejné zakázky malého rozsahu do 350 000 Kč bez DPH

2.2.1. Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 350 000 Kč bez DPH, vybírá zastupitelstvo obce Jedlany.Je přitom povinno dodržet zásady stanovené v článku 2.1.
2.2.2. Před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu do 350 000 Kč bez DPH je povinno zastupitelstvo obce provést zjednodušený písemný průzkum trhu, zaměřený na cenu, záruky, termín plnění a další dle vlastního uvážení. Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelů založí k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu ( např. k objednávce, smlouvě apod.). Zastupitelstvo obce může průzkumem trhu pověřit kohokoliv z členů zastupitelstva.
2.2.3. U zadání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH včetně může starosta obce vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu se nevede žádná dokumentace.
2.3.
Veřejné zakázky malého rozsahu nad 350 000 Kč do 1 999 999Kč,
respektive do 5 999 999 Kč
2.3.1. O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena přesáhne 350 001 Kč bez DPH a nedosáhne 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce rozhoduje zastupitelstvo obce.
2.3.2. U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Znění výzvy se zveřejní i na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.
Ve výzvě se uvede zejména:
1. identifikace zadavatele
2. vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu
3. místo a doba plnění
4. požadovaný obsah nabídky
5. doložení těchto dokladů:

5.1. již při předložení nabídky:
• prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložení živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů); oprávnění k podnikání doložit v kopii
5.2. vybraným uchazečem před podpisem smlouvy:
• prokázání oprávnění k podnikání ( např. předložení živnostenského listu), včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud v ní má být dodavatel zapsán podle zvláštních právních předpisů) ne starší než 90 dnů; oprávnění k podnikání může doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii
• čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kriteria ( u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem):
- není v likvidaci ( jde-li o právnickou osobu),
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek,
• čestné prohlášení dodavatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.
6. platební podmínky
7. způsob a místo podávání nabídek
8. další požadavky a podmínky
Vzor výzvy je uveden v příloze č.1 této směrnice.
2.3.3. Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce.
O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce. Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, zastupitelstvo obce nehodnotí.

2.3.4. Starosta obce může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést "zakázku" v krátké době v případě havárie nebo ohrožení života a zdraví občanů, zadat zakázku přímo jednomu dodavateli. Dalším případem je, pokud jde o "zakázku" obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno nebo oslovení dodavatelé neměli o "zakázku" zájem nebo by vzhledem k objemu "zakázky" a malému množství vhodných dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Čl.3
Závěrečná ustanovení
3.1. Tato směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva obce Jedlany schválena dne 29.12.2008
3.2. Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2009........................................ ................................................
jméno a příjmení jméno a příjmení
místostarosta obce starosta obce........................................
jméno a příjmení
místostarosta obce

Příloha č.1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Text výzvy na hlavičkovém papíru obce:
Obec ................. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č..............na ...............

1. Zadavatel:

Obec ................. , ................. čp. xxx, PSČ ………………., IČO 00000000
zastoupená starostou obce ………………………….

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
........
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Zahájení díla:
Ukončení díla:
Ukončením díla se rozumí .............
Místo plnění:
4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
I. základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
II. výše nabídkové ceny včetně DPH
III. doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy
s určením, která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit
IV. reference o podobných prováděných akcích5. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně

V řízení této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá .....

7. Podání nabídek

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svoji nabídku na Obecní úřad ................., ................. čp. xxx, PSČ ………….. do xx.xx.xxxx do xx.xx hod. v zalepené obálce, označené "Výzva -..."

V ................. dne......... ………………………………
starosta obce

Tisk článku