Usnesení ZO

Zápis z ustavující schůze Obecního zastupitelstva Jedlany

Zápis z ustavující schůze Obecního zastupitelstva Jedlany ze dne 8.listopadu 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18:30 hodin.                                              
                                              
Přítomni: Zdeněk Babič, Antonín Švejda, Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Milan Sviták.                                  
Omluveni: nikdo                
                                              
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                     
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                           
                                              
PROGRAM:        
1.Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích a zapisovatele.                       
2.Schválení programu.                     
3.Složení slibu zastupitelů obce.                    
4.Volba starosty.               
5.Volba místostarosty.                     
6.Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.                         
7.Volba předsedy a členů finančního výboru.                           
8.Volba předsedy a členů kontrolního výboru.                          
9.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.                           
10.Stanovení termínů zasedání zastupitelstva.                         
                                              
Jednání zahájil pan Antonín Švejda jako nejstarší člen zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.
                                              
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích a zapisovatele.                      
Zastupitelstvo projednalo jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele.                                         
Usnesení č.1/10/ZU                          
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo ověřovatele zápisu: Zdeňka Babiče,Milana Matouška                               
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0zastupitelů.                         
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo zapisovatele zápisu: Jiřího Plecitého                
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
2. Schválení programu.                    
Pan Antonín Švejda přečetl návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jedlany.              
Usnesení č.2/10/ZU                          
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak,jak byl navržen panem Antonínem Švejdou              
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                               
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
3. Složení slibu zastupitelů obce.                   
Nově zvolení zastupitelé slavnostně složili a podepsali slib do rukou pana Antonína Švejdy.                                      
4. Volba starosty.                              
Zastupitelstvo projednalo návrh, aby starostou obce Jedlany byl zvolen pan Milan Sviták          
Usnesení č.3/10/ZU                          
Zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty pana Milana Svitáka, který se tímto okamžikem ujímá řízení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jedlany.                                          
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 1 zastupitel.                          
                                              
5. Volba místostarosty.                    
Zastupitelstvo projednalo návrh ,aby místostarosty obce Jedlany byli zvoleni panové: Jiří Plecitý a Antonín Švejda.                                          
Usnesení č.4/10/ZU                          
Zastupitelstvo zvolilo do funkcí místostarostů pány Jiřího Plecitého a Antonína Švejdu.                                             
Hlasování: Souhlasí 3, je proti 0, zdržel se 2 zastupitelé.                        
                                              
6. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru.                        
Zastupitelstvo projednalo počet členů kontrolního a finančního výboru.                                          
Usnesení č.5/10/ZU
Zastupitelstvo projednalo a určilo počet členů v obou výborech na 3 včetně předsedy.
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že předsedou v obou výborech budou vždy členové zastupitelstva.              
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
 
7. Volba předsedy a členů finančního výboru.
Zastupitelstvo projednalo návrh složení finančního výboru: 
                předseda:Zdeněk Babič
                členové:Ladislava Plecitá, Věra Matoušková
Usnesení č.6/10/ZU
Zastupitelstvo odsouhlasilo složení finančního výboru:         
                předseda:Zdeněk Babič
                členové:Ladislava Plecitá, Věra Matoušková
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
8. Volba předsedy a členů kontrolního výboru.
Zastupitelstvo projednalo návrh složení kontrolního výboru:               
                předseda:Milan Matoušek
                členové:Jana Švejdová,Lenka Plecitá
Usnesení č.7/10/ZU
Zastupitelstvo odsouhlasilo složení kontrolního výboru:        
                předseda:Milan Matoušek
                členové:Jana Švejdová, Lenka Plecitá
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
 
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo návrh na stanovení odměn za výkon neuvolněných členů zastupitelstva.
Usnesení č.8/10/ZU
Zastupitelstvo odsouhlasilo stanovení odměn za výkon neuvolněných členů zastupitelstva takto.            
                starosta……………………………..1000 Kč
                místostarosta………………………..600 Kč
                členové zastupitelstva………………400 Kč
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
 
10. Stanovení termínů zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo projednalo termíny zasedání zastupitelstva obce Jedlany.         
Usnesení č.9/10/ZU
Zastupitelstvo odsouhlasilo a stanovilo termíny zasedání zastupitelstva na každý první pátek v měsíci, vždy od 19.hodin v klubovně OÚ Jedlany.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
 
Zapsal: Jiří Plecitý
 
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Zápis převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-z-ustavujici-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-ze-dne-8.doc 34.3 Kb