2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2012 ze dne 7. září 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                            

                                  

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Antonín Švejda.      

Omluveni: nikdo                                  

                                  

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                       

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                

                                  

PROGRAM:     

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2012.              

2. Projednání a odsouhlasení změna odměny starosty obce.                

3. Odsouhlasení společné žádosti s obcí Chotoviny na opravu silnice z Beranovy Lhoty.                      

4. Odsouhlasení zaplacení příspěvku na projekt Obnova kulturního zařízení na Chotovinsku.

5. Různé.         

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                                    

Usnesení č. 38/12/Z8               

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2012.              

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                          

                                  

2. Projednání a odsouhlasení změna odměny starosty obce.                

Zastupitelstvo projednalo změnu odměny pro starostu obce pana Milana Svitáka, tato odměna by měla pokrýt skutečné náklady starosty na výkon jeho funkce (telefon, auto atd.).                              

Usnesení č. 39/12/Z8               

Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení odměny starosty obce pana Milana Svitáka na 3.000,- Kč za měsíc hrubého. Tato odměna je stanovena od 1. září 2012.                          

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.           

                                  

3. Odsouhlasení společné žádosti s obcí Chotoviny na opravu silnice z Beranovy Lhoty. 

Starosta obce upozornil zastupitele na žádost pana starosty obce Chotoviny Zdeňka Turka, aby naše obec společně s obcí Chotoviny požádala Krajský úřad o opravu komunikace z Jedlan do Beranovy Lhoty a dále směr Polánka.       

Usnesení č. 40/12/Z8               

Zastupitelé pověřují starostu obce, aby společně se starostou obce Chotoviny žádali o opravu uvedené komunikace.                          

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů            

                                  

4. Odsouhlasení zaplacení příspěvku na projekt Obnova kult. zařízení na Chotovinsku.

Zastupitelé projednali zaplacení příspěvku obci Chotoviny na projekt Obnova kulturního zařízení na Chotovinsku.

Usnesení č. 41/12/Z8   

Zastupitelé odsouhlasili zaplacení příspěvku obci Chotoviny na projekt Obnova kulturního zařízení na Chotovinsku. Usnesení č. 31/11/Z10. zápis zastupitelstva 10/2011.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

5. Různé                      

V různém bylo jednáno o běžných provozních problémech v obci.                                     

                                  

Zapsal:                        Jiří Plecitý.                  

Zápis ověřili:                 Zdeněk Babič, Milan Matoušek            

Zápis převzal:               Milan Sviták

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_8_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2012 16.6 Kb