2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2012 ze dne 3. srpna 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                                       

                                              

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan.                              

Omluveni: Švejda Antonín                               

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                                   

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

                                              

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2012.                          

2. Projednání a odsouhlasení zastoupení obce v HS Jedlany.                          

3. Projednání a odsouhlasení Rozpočtového opatření č. 4.                              

4. Projednání a odsouhlasení smlouvy o dílo s AQUASERV s.r.o.                                

5. Projednání a odsouhlasení přemístění Obecního úřadu v Jedlanech.                                                        

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                         

                             

Usnesení č. 33/12/Z7               

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                          

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                       

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2012.                          

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem  a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                      

                                              

2. Projednání a odsouhlasení zastoupení obce v HS Jedlany.                          

Zastupitelstvo projednalo zastoupení obce v Honebním společenstvu Jedlany. Jedná se o zastoupení obce v tomto HS pro roky 2013-2023.                                              

Usnesení č. 34/12/Z7                           

Zastupitelé odsouhlasili, jako zástupce obce v HS Jedlany starostu obce pana Milana Svitáka.

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                                 

                                              

3. Projednání a odsouhlasení Rozpočtového opatření č. 4.                              

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 4. (příloha č. 1.).                                         

Usnesení č. 35/12/Z7                           

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 4.                                   

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                       

                                              

4. Projednání a odsouhlasení smlouvy o dílo s AQUASERV s.r.o.                                

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo mezi Obcí Jedlany a fa AQUASERV s. r. o. se sídlem Boženy Němcové 12, České Budějovice na vyhotovení zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavbu ČOV a na dostavbu kanalizace v obci Jedlany.                                             

Usnesení č. 36/12/Z7                           

Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o dílo mezi Obcí Jedlany a fa AQUASERV s. r. o. se sídlem Boženy Němcové 12, České Budějovice na vyhotovení zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavbu ČOV a na dostavbu kanalizace v obci Jedlany. (příloha č. 2.).                        

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                       

                                              

5. Projednání a odsouhlasení přemístění Obecního úřadu v Jedlanech.             

Zastupitelstvo projednalo přestěhování Obecního úřadu z č. p. 48 do budovy klubovny OÚ Jedlany (bývalá prodejna). Tímto přestěhováním budou výrazně sníženy náklady na topení a zejména zabezpečen lepší komfort pro občany, při jednání na úřadu.                                     

Usnesení č. 37/12/Z7                           

Zastupitelstvo odsouhlasilo přestěhování Obecního úřadu z č.p. 48 do budovy klubovny OÚ Jedlany (bývalá prodejna). Náklady na vlastní realizaci budou činit cca 100.000,- Kč. Budou vyměněna okna a provedeny drobné stavební úpravy, malby a nátěry.

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                       

                                              

Zapsal:                                    Jiří Plecitý                   

Zápis ověřili:                            Zdeněk Babič, Milan Matoušek                        

Zápis převzal:                          Milan Sviták                                             

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_7_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2012 17.1 Kb