2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2012 ze dne 3. července 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                           

                                  

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín.

Omluveni: nikdo                                                                 

 

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                 

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                

                       

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2012.  

2. Schválení výběru uchazeče na zhotovení projektu kanalizace a ČOV.

3. Projednání pojistné smlouvy na majetek obce.         

4. Seznámení zastupitelů s projednáním LHP.   

5. Různé          

                                 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                               

Usnesení č. 30/12/Z6               

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů            

                                  

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2012.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem  a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.    

                                     

2. Schválení výběru uchazeče na zhotovení projektu kanalizace a ČOV.

Zastupitelstvo projednalo návrh komise na výběr uchazeče na zhotovení projektové dokumentace na dostavbu kanalizace a ČOV v Jedlanech. Komise doporučila firmu Aquaserv s.r.o. vzhledem k nejnižší ceně nabídky.   

Usnesení č. 31/12/Z6               

Zastupitelstvo odsouhlasilo výběr uchazeče Aquaserv s.r.o. (IČ 60071371) na dodávku projektové dokumentace dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Jedlanech. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce k podepsání smlouvy na zhotovení projektové dokumentace Dostavba kanalizace a výstavba ČOV v Jedlanech s vybraným uchazečem tj. firmou Aquaserv s.r.o.  

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů            

                                    

3. Projednání pojistné smlouvy na majetek obce.                     

Zastupitelstvo projednalo nabídku na pojištění majetku obce od České pojišťovny a.s.

Usnesení č. 32/12/Z6               

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby smlouvu na pojištění majetku nechal upravit, tak aby pojistná částka nepřevyšovala 6500 Kč za rok. Zároveň pověřuje starostu a místostarostu k podepsání takto upravené smlouvy od České pojišťovny a.s.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů            

                                  

4. Seznámení zastupitelů s projednáním LHP.               

Starosta seznámil se způsobem schvalování Lesního hospodářského plánu na roky 2013-2022.                       

                                  

5. Různé

Zastupitelé řešili některé provozní záležitosti v obci.                             

                                  

                                  

Zapsal:                        Jiří Plecitý       

Zápis ověřili:                Zdeněk Babič, Milan Matoušek           

Zápis převzal:              Milan Sviták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_6_2012680121665.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2012 16.6 Kb