2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012 ze dne 1. června 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19. hodin.                                         

                                              

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín                      

Omluveni: nikdo                                            

                                

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                  

                                              

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2012.                 

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2011.                       

3. Projednání nákupu programu na aktualizaci zákonů ČR.                         

4. Nákup kalendářů pro občany na rok 2013.                    

5. Projednání a jmenování komise VŘ na projekt kanalizace a ČOV.                      

6. Výběr vybraných uchazečů na projekt kanalizace a ČOV.                       

7. Projednání a odsouhlasení mandátní smlouvy s fa TARIKA.                  

8. Projednání Rozpočtové změny č. 3.                 

9. Zpráva o proplacení dotace na rekonstrukci lesní cesty.                         

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

 

Usnesení č. 22/12/Z5                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2012.                

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

 

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2011.       

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2011, tak jak byl zveřejněn.(příloha č. 1.).                                          

Usnesení č. 23/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Závěrečný účet obce za rok 2011 s výsledkem:bez výhrad.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

 

3. Projednání nákupu programu na aktualizaci zákonů ČR.                        

Zastupitelstvo projednalo nákup počítačového programu na aktualizaci zákonů ČR.

Usnesení č. 24/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup počítačového programu na aktualizaci zákonů ČR. Jedná se o program GODEXIS ONLINE-profil obec od firmy ATLAS consulting spol. s. r. o. včetně 3 leté servisní smlouvy.                                         

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

4. Nákup kalendářů pro občany na rok 2013.                    

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu kalendářů pro občany na rok 2013.                                              

Usnesení č. 25/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup kalendářů pro občany obce -pokud dodavatel přistoupí na dodání 85 ks.                                    

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

5. Projednání a jmenování komise VŘ na projekt kanalizace a ČOV.                      

Zastupitelstvo projednalo složení komise pro výběrové řízení na projekt kanalizace a ČOV.                                     

Usnesení č.26/12/Z5                    

Zastupitelstvo odsouhlasilo složení komise pro výběrové řízení na projekt kanalizace a ČOV. Jmenováni jsou:                                

Milan Sviták, starosta obce                       

Jiří Plecitý, místostarosta obce                 

Ing. Pavel Strnad, za fy TARIKA                

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

6. Výběr vybraných uchazečů na projekt kanalizace a ČOV.                      

Zastupitelstvo projednalo výběr vyzvaných uchazečů na zhotovení projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV.

Usnesení č. 27/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo výběr vyzvaných uchazečů na zhotovení projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV.                                

Uchazeči:           

Aquaserv s.r.o.   České Budějovice                       

Hydrosed s.r.o.  Veselí nad Lužnicí                         

Envi-Pur.cz s.r.o.  Soběslav                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

7. Projednání a odsouhlasení mandátní smlouvy s fa TARIKA.                  

Zastupitelstvo projednalo mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV v obci Jedlany.

Usnesení č. 28/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo mandátní smlouvu na zajištění veřejné zakázky zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV v obci Jedlany.                                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

8. Projednání Rozpočtové změny č. 3.                 

 Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 3. (příloha č. 2.).

Usnesení č. 29/12/Z5                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 3. (příloha č. 2.).                                    

                                              

9. Zpráva o proplacení dotace na rekonstrukci lesní cesty.                         

Starosta obce seznámil zastupitele s faktem, že byla obci proplacena dotace na rekonstrukci lesní cesty.                                          

                                              

                                              

Zapsal: Jiří Plecitý                          

Zápis ověřili: Zdeněk Babič                                   

                       Milan Matoušek             

Zápis převzal: Milan Sviták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2012 ze dne 1. června 2012 18.5 Kb