2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2012 ze dne 6. dubna 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.         

               

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín.

Omluveni: nikdo             

               

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2012.

2. Projednání oznámení o zamítnutí grantu na obnovu zeleně.

3. Projednání Výzvy k realizaci projektu kanalizace a ČOV.

4. Projednání zpracování dokumentace POV.

5. Projednání Petice za záchranu českého regionálního školství.

6. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

7. Rozpočtové opatření č. 2.

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.    

Usnesení č.15/12/Z4

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2012.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.  

               

2. Projednání oznámení o zamítnutí grantu na obnovu zeleně.

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zamítnutí krajského zastupitelstva dotace na realizaci Projektu obnovy zeleně v obci Jedlany.    

Usnesení č.16/12/Z4

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k opětovnému podání žádosti o dotaci na realizaci Projektu obnovy zeleně v obci Jedlany v nejbližším možném termínu.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Projednání Výzvy k realizaci projektu kanalizace a ČOV.

Zastupitelstvo projednalo Výzvu k podání a prokázání kvalifikace-pro zhotovení dokumentace Výstavba ČOV a kanalizace pro obec Jedlany.          

Usnesení č.17/12/Z4

Zastupitelstvo projednalo Výzvu k podání a prokázání kvalifikace-pro zhotovení dokumentace              

Výstavba ČOV a kanalizace pro obec Jedlany.   

Obesláni budou firmy viz.(příloha č. 1.).              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Projednání zpracování dokumentace POV.

Zastupitelstvo projednalo zpracování dokumentace-POV rozvojový strategický dokument obce. Usnesení č.18/12/Z4

Zastupitelstvo odsouhlasilo zpracování dokumentace-POV rozvojový strategický dokument obce. Zpracováním byl pověřen Milan Sviták starosta obce.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

5. Projednání Petice za záchranu českého regionálního školství.

Zastupitelstvo projednalo Petici za záchranu českého regionálního školství.     

Usnesení č.19/12/Z4

Zastupitelstvo rozhodlo, že Petici na záchranu českého regionálního školství budou mít možnost občané podepsat v úředních hodinách na OÚ v Jedlanech.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

6. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

Zastupitelstvo projednalo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. (příloha č. 2.).             

Usnesení č.20/12/Z4

Zastupitelstvo odsouhlasilo Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem              

bez výhrad.       

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

7. Rozpočtové opatření č. 2.

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 2.    

Usnesení č.21/12/Z4

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 2. (příloha č. 3.).    

               

               

Zapsal:  Jiří Plecitý

                              

Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

Převzal:               Milan Sviták 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze 4_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2012 12.7 Kb