2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2012 ze dne 2. března 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.         

               

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín.

Omluveni: nikdo             

               

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2012

2. Projednání žádosti o dotaci-Hořejší rybník

3. Projednání žádosti pana Krále na odprodej obecního pozemku

4. Projednání žádosti o pozemkové úpravy

5. Různé

               

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.    

Usnesení č.11/12/Z3

 Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.       

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2012.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.  

               

2. Projednání žádosti o dotaci-Hořejší rybník.

Zastupitelstvo projednalo možnost znovu zažádat o dotaci na vyčištění Hořejšího rybníka.

Usnesení č.12/12/Z3

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na vyčištění Hořejřího rybníka, částka na tuto akci je odsouhlasena na 170000 Kč bez DPH        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Projednání žádosti pana Krále na odprodej obecního pozemku.

Zastupitelstvo projednalo žádost na odprodej části obecního pozemku v jeho sousedství p. č. 909/2

Usnesení č.13/12/Z3

 Zastupitelstvo rozhodlo, že tento pozemek nebude prodán, z důvodu že je nedílnou částí obecního prostranství a bude součástí plánovaného Projektu obnovy zeleně v obci Jedlany.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Projednání žádosti o pozemkové úpravy.

Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o provedení pozemkových úprav v KU Jedlany. K podání žádosti je nutné shromáždit žádosti občanů tak, aby tvořili minimálně 150 ha pozemků

vlastníků.           

Usnesení č.14/12/Z3

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o provedení pozemkových úprav v KU Jedlany.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

5. Různé.

Zastupitelstvo se na základě stížnosti od firmy, která pro obec zajišťuje svoz tříděného odpadu bude hledat místo pro uložení nádob na tříděný odpad v části Zahrádka, tak aby se zlepšila možnost 

manipulace s těmito nádobami.              

Zapsal: Jiří Plecitý

               

Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

 

Převzal:               Milan Sviták 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze 3_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2012 12.1 Kb