2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2012 ze dne 3. února 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.         

               

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín.

Omluveni: nikdo

               

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2012.

2. Projednání příspěvku na oslavu MDŽ.

3. Projednání zadání na projekt ČOV pro obec Jedlany.

4. Rozpočtové opatření č.1.

               

               

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.    

               

Usnesení č.7/12/Z2

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem            

a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky. 

               

2. Projednání příspěvku na oslavu MDŽ.

Zastupitelstvo projednalo příspěvek na občerstvení na oslavu MDŽ, která se bude konat 10. Března 2012.       

Usnesení č.8/12/Z2

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na občerstvení na oslavu MDŽ v částce 4000 Kč.               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Projednání zadání na projekt ČOV pro obec Jedlany.

Zastupitelstvo projednalo zadání zpracování projektu ČOV pro obec Jedlany, zhotovitel navrhuje dva způsoby zhotovení čističky v části obce Zahrádka.  

a) kombinace malých čistíren u jednotlivých domů v části obce Zahrádka a přetlakový odvod do části Jedlany.               

b) zhotovení jedné čistírny v části Zahrádka a přetlakový odvod do části Jedlany.          

Usnesení č.9/12/Z2

Zastupitelstvo odsouhlasilo variantu b, v žádném případě nechce mít v obci dvě rozdílná řešení.           

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Rozpočtové opatření č. 1.

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 1.    

Usnesení č.10/12/Z2

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 1. (příloha č. 1.).    

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

 

 

 

 

 

Zapsal: Jiří Plecitý

               

Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

Převzal: Milan Sviták 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze 2_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2012 12 Kb