2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2012 ze dne 23. listopadu 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                            

                                  

Přítomni: Babič Zdeněk, Matoušek Milan, Švejda Antonín, Plecitý Jiří, Sviták Milan                  

Omluveni: nikdo                                  

                                  

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                       

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                

                                  

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9 /2012.             

2. Žádost obce Chotoviny o pomoc a spolupráci na projektu: „Nové vybavení pro novou školku v Chotovinách“.                     

3. Vypracování návrhu rozpočtu na rok 2013.               

4. Odsouhlasení složení inventarizační komise.             

5. Projednání a odsouhlasení Rozpočtové změny č. 6.             

6. Projednání a odsouhlasení příspěvku na vánoční zvonkohraní.                     

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                            

                                  

Usnesení č. 47/12/Z10             

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2012.              

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                          

                                  

2. Žádost obce Chotoviny o pomoc a spolupráci na projektu: „Nové vybavení pro novou školku v Chotovinách“.

Zastupitelstvo projednalo žádost obce Chotoviny o pomoc a spolupráci na projektu „Nové vybavení pro novou školku v Chotovinách“.                                   

Usnesení č. 48/12/Z10             

Zastupitelstvo schvaluje účast na projektu „Nové vybavení pro novou školku v Chotovinách“, který bude do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2013 předkládat Obec Chotoviny. Obec Jedlany se na realizaci projektu bude finančně podílet částkou 10.000,- Kč.                

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

3. Vypracování návrhu rozpočtu na rok 2013.               

Zastupitelstvo vypracovalo Návrh rozpočtu obce na rok 2013 (příloha č. 1.). Rozpočet bude vyvěšen 28. listopadu 2012 a projednáván na příští schůzi zastupitelstva tj. 27.12.2012.                                

                                  

4. Odsouhlasení složení inventarizační komise.             

Zastupitelstvo projednalo a navrhlo složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku za rok 2012. Byli navrženi:                          

Zdeněk Babič              předseda                     

Radim Plecitý              člen                 

Milan Matoušek ml.     člen                  

Usnesení č.49/12/Z10   

Zastupitelstvo odsouhlasilo složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku za rok 2012.

takto:                          

předseda          Zdeněk Babič              

členové            Radim Plecitý              

                         Milan Matoušek ml.                

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

5. Projednání a odsouhlasení Rozpočtové změny č. 6.             

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 6. (příloha č. 2.).

Usnesení č. 50/12/Z10  

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtovou změnu č. 6 (příloha č. 2.).                            

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

6. Projednání a odsouhlasení příspěvku na vánoční zvonkohraní.                     

Zastupitelstvo projednalo žádost na finanční příspěvek pro členy SDH Jedlany na akci Vánoční zvonkohraní.                           

Usnesení č. 51/12/Z10  

Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvek na akci Vánoční zvonkohraní v částce 5.000,- Kč.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                      

                                  

Zapsal:                        Jiří Plecitý                               

Zápis ověřili:                 Milan Matoušek, Zdeněk Babič                                    

Zápis převzal:               Milan Sviták

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis_ze_schůze_Obecního_zastupitelstva_Jedlany_10_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2012 18.8 Kb