2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2012

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2012 ze dne 13. Ledna 2012.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.         

               

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan, Švejda Antonín.                      

Omluveni: nikdo

               

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2011.

2. Projednání a odsouhlasení žádosti o dotaci-Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany.

3. Projednání a odsouhlasení žádosti o dotaci zateplení a vytápění ob. budov.

4. Příspěvek pro SDH Jedlany,příspěvek pro Okrskový výbor SDH.

5. Odsouhlasení odpisování hmotného majetku obce.

               

 Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.    

               

Usnesení č.1/12/Z1.

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2011.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.  

               

2. Projednání a odsouhlasení žádosti o dotaci-Obnova zeleně v obci Jedlany.

Zastupitelstvo projednalo možnost podat žádost na dotaci Zeleň v obci Jedlany.           

Usnesení č.2/12/Z1.

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti na dotaci v akci Projekt obnovy zeleně v obci Jedlany. Žádost o dotaci bude podána na základě již hotového projektu.         

Podíl obce bude na tomto projektu do maximální částky 100000 Kč.     

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Projednání a odsouhlasení žádosti o dotaci zateplení a vytápění ob. budov.

Zastupitelstvo projednalo možnost využití dotace na zateplení obecních budov.           

Usnesení č.3/12/Z1.

Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o dotaci na zateplení obecních budov takto, případné zateplení bude provedeno na budově bývalé prodejny. V rámci dotace bude tato budova předělána tak, že v zadní části bude nově zřízen obecní úřad.               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Příspěvek pro SDH Jedlany, příspěvek pro Okrskový výbor SDH.

Zastupitelstvo projednalo příspěvek na činnost SDH Jedlany a činnost Okrskového výboru SDH.

Usnesení č.4/12/Z1.

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na činnost SDH Jedlany a činnost Okrskového výboru SDH.         

Příspěvek bude vyplacen takto:              

                SDH Jedlany                                                  2500 Kč.

                Okrskový výbor SDH                                    1000 Kč.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

5. Odsouhlasení odpisování hmotného majetku obce.

Zastupitelstvo projednalo odpisování hmotného majetku obce.            

Usnesení č.6/12/Z1.

Zastupitelstvo odsouhlasilo odpisování hmotného majetku obce od 1. ledna 2012.       

Roční odpisy budou prováděny vždy k 31. 12. v daném roce.    

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

 

               

Zapsal: Jiří Plecitý

 

Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

 

Zápis převzal: Milan Sviták

                 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze 1_2012.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2012 12.7 Kb