2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2011 ze dne 11. listopadu 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.                      

Omluveni: nikdo                            

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   

                                              

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8 /2011.                

2. Seznámení zastupitelů s ukončením opravy lesní cesty.                         

3. Vypracování návrhu rozpočtu na rok 2012.                   

4. Seznámení a odsouhlasení výsadby stromů kolem obecních cest.                    

5. Odsouhlasení příspěvku na Vánoční zvonkohraní.                    

6. Různé.                           

                                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

Usnesení č.30/11/Z9.                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                 

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                                              

2. Seznámení zastupitelů s ukončením opravy lesní cesty.                         

Starosta obce seznámil zastupitele s ukončením rekonstrukce lesní cesty a s opravou cesty, která na ní navazuje. Způsob financování bude projednán na příštím zastupitelstvu.                               

                                              

3. Vypracování návrhu rozpočtu na rok 2012.                   

Zastupitelé společně vypracovali Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2012. Tento návrh bude vyvěšen nejpozději do 19.listopadu.2011.,aby mohl být odsouhlasen na příští schúzi. (příloha č. 1.)                                     

4. Seznámení a odsouhlasení výsadby stromů kolem obecních cest.                    

Zastupitelstvo projednalo výsadbu stromů kolem obecních cest-bude zároveň žádáno o dotaci na tuto akci.                                  

Usnesení č.31/11/Z9.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo výsadbu stromů kolem obecních cest. Celkové náklady budou do 200000Kč. Zároveň bude žádáno o dotaci na tuto akci.                                    

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

5. Odsouhlasení příspěvku na Vánoční zvonkohraní.                    

Zastupitelstvo projednalo příspěvek na akci tradičního Vánočního zvonkohraní v naší obci.

Usnesení č.32/11/Z9.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo částku do 5000Kč na akci 2. Jedlanské vánoční zvonkohraní.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

6. Různé.                           

 V různém byly řešeny některé otázky týkající se života v obci.                               

 

Zapsal: Jiří Plecitý……………………………………………………………………………………..                           

                                              

Zápis ověřili: Zdeněk Babič…………………………………………………………………………………                               

                         Milan Matoušek………………………………………………………………………………                             

                                              

Převzal:               Milan Sviták…………………………………………………………………………………..                        

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 911.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2011 12.5 Kb