2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2011 ze dne 10. září 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.      

Omluveni: nikdo                            

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   

                                              

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6 /2011.                

2. Projednání a odsouhlasení zprávy hodnotící komise-Rekonstrukce lesní cesty (veřejná zakázka).

3. Různé.                           

                                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

Usnesení č 25/11/Z7.                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                              

2. Projednání a odsouhlasení zprávy hodnotící komise-Rekonstrukce lesní cesty (veřejná zakázka).

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o posouzení nabídek-Rekonstrukce lesní cesty-veřejná zakázka.

Hodnotící komise ve složení: Milan Sviták           starosta obce                                  

                                                    Jiří Plecitý                      místostarosta obce                                       

                                                    Vladimír Hruška          za projektovou část                                      

doporučuje nabídku Czech Canada, s.r.o.(příloha č.1.)                                

Usnesení č.26/11/Z7.                   

 Zastupitelstvo odsouhlasilo zhotovení zakázky na Rekonstrukci lesní cesty firmou Czech Canada, s.r.o.

Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu obce pana Milana Svitáka a místostarostu obce pana Jiřího Plecitého k podepsání Smlouvy o dílo na rekonstrukci lesní cesty s firmou Czech Canada, s.r.o. (příloha č. 2.)                                

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

3. Různé.                           

V různém bylo jednáno o některých současných problémech v obci.                                   

                                              

Zapsal:  Jiří Plecitý……………………………………………………………………………………..                           

                                              

Zápis ověřili: Zdeněk Babič…………………………………………………………………………………                               

                         Milan Matoušek……………………………………………………………………………….                            

                                              

Zápis převzal:    Milan Sviták……………………………………………………………………………………                         

                                              

                              

                                              

                                                                               

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 711.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2011 12.2 Kb