2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2011 ze dne 8. Srpna 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.      

Omluveni: nikdo                            

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                           

Ověřovatelé: Zdeněk Babič,Milan Matoušek                    

                                              

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2011.                 

2. Projednání a odsouhlasení Zadání územního plánu Jedlany.                

3. Projednání a odsouhlasení hodnotící komise -veřejná zakázka.                         

Rekonstrukce lesní cesty.                          

4. Projednání a odsouhlasení Smlouvy o dílo-rekonstrukce autobusových čekáren.                     

5. Rozpočtové opatření č. 2.                     

                                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

                                              

Usnesení č.20/11/Z6.                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                                              

2. Projednání a odsouhlasení Zadání územního plánu Jedlany.                

Zastupitelstvo projednalo Zadání územního plánu Jedlany-pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje.                                              

Usnesení č.21/11/Z6.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Zadání územního plánu Jedlany-pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje.                                              

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

3. Projednání a odsouhlasení hodnotící komise -veřejná zakázka.                         

Rekonstrukce lesní cesty.                          

Zastupitelstvo projednalo složení hodnotící komise-veřejná zakázka-Rekonstrukce lesní cesty.                                            

Usnesení č.22/11/Z6.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo složení hodnotící komise-veřejná zakázka-Rekonstrukce lesní cesty.                                         

Složení komise:     Milan Sviták                  starosta obce                                  

                                 Jiří Plecitý          místostarosta obce                                       

                                 Vladimír Hruška              za projektovou část                                      

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

4. Projednání a odsouhlasení Smlouvy o dílo-rekonstrukce autobus. čekáren.                

Starosta obce seznámil zastupitele s připravenou Smlouvou o dílo mezi obcí Chotoviny a panem Antonínem Plecitým k provedení opravy autobusových čekáren obce Jedlany.                                            

Usnesení č.23/11/Z6.                   

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu o dílo mezi obcí Chotoviny a panem Antonínem Plecitým k provedení opravy autobusových čekáren v obci Jedlany. Zároveň pověřuje starostu obce pana Milan Svitáka k podepsání této smlouvy za obec Jedlany.(příloha č. 1.)                                       

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

5. Rozpočtové opatření č. 2.                     

Zastupitelstvo bylo seznámeno a projednalo rozpočtové opatření č. 2.                                              

Usnesení č. 24/11/Z6.                  

Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2.(příloha č. 2.)                                       

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

                              

Zapsal:  Jiří Plecitý………………………………………………………………………………… 

               

Zápis ověřili:      Zdeněk Babič……………………………………………………………………………..                             

                               Milan Matoušek…………………………………………………………………………..

                              

Zápis převzal:    Milan Sviták……………………………………………………………………………….                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 611.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2011 12.4 Kb