2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2011 ze dne 24. června 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.      

Omluveni: nikdo                            

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   

                                              

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2011.                 

2. Projednání a schválení zavěrečného účtu obce Jedlany za rok 2010.                

3. Projednání a schválení Mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení .                              

4. Seznámení s Oznámením projednání o zveřejnění ÚP Jedlany.                          

5. Seznámení se zamítnutím grantu na opravu požární nádrže.               

6. Projednání a schválení smlouvy o dílo s Lesoprojektem Kroměříž.                    

                                                                                             

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

 

Usnesení č.16/11/Z5.                   

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                                              

2. Projednání a schválení zavěrečného účtu obce Jedlany za rok 2010.                

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Jedlany za rok 2010.(příloha č.1.).                         

Usnesení č.17/11/Z5.                   

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Jedlany za rok 2010 - bez výhrad.               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

3. Projednání a schválení Mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení .                              

Zastupitelstvo projednalo návrh Mandátní smlouvy mezi obcí a Stavonou Jihlava na zabezpečení výběrového řízení na rekonstrukci lesní cesty.                                            

Usnesení č.18/11/Z5.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Mandátní smlouvu mezi obcí a Stavonou Jihlava na zabezpečen výběrového řízení na rekonstrukci lesní cesty.(příloha č. 2)                                   

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

4. Seznámení s Oznámením projednání o zveřejnění ÚP Jedlany.                          

Starosta seznámil zastupitele se zvěřejněním Oznánením projednání o zveřejnění Územního plán pro obec Jedlany-zastupitelstvo bere na vědomí.                                              

Toto oznámení bude vyvěšeno od 28. 6. 2011 do 28. 7. 2011na úřední desce i na stránkách obce.                                         

5. Seznámení se zamítnutím grantu na opravu požární nádrže.               

Starosta obce seznámil zastupitele se zamítnutím grantu na opravu požární nádrže-rybník Hořejší. Zastupitelstvo bere stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje na vědomí.                                       

                                              

 

6. Projednání a schválení smlouvy o dílo s Lesoprojektem Kroměříž.                    

Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o dílo -na vypracování lesního hospodářského plánu pro obec Jedlany od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 s Lesoprojektem Kroměříž , s.r.o.                                 

Usnesení č.19/11/Z5.                   

Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu o dílo -na vypracování lesního hospodářského plánu pro obec Jedlany od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 s Lesoprojektem Kroměříž ,s.r.o.(příloha č.3.)

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

Zapsal: Jiří Plecitý…………………………………………………………………………………………………                                             

Zápis ověřili: Zdeněk Babič……………………………………………………………………………..                   

                        Milan Matoušek…………………………………………………………………………..                   

                                              

Převzal: Milan Sviták……………………………………………………………………………….                             

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 511.docx 12.8 Kb