2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2011 ze dne 6. května 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně OÚ Jedlany od 19 hodin.            

               

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Sviták.      

Omluveni: Nikdo            

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2011

2. Projednání a odsouhlasení projektu k výstavbě kanalizace a čističky

3. Seznámení zastupitelů s podpisem smlouvy na dotaci -oprava lesní cesty

4. Projednání příspěvku na den dětí

5. Různé

 

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení   

schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.     

Usnesení č.12/11/Z4.

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2011

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem            

a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky. 

               

2. Projednání a odsouhlasení projektu k výstavbě kanalizace a čističky

Zastupitelstvo projednalo možnost zhotovení projektu k výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod.            

Usnesení č.13/11/Z4.

Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektu na kanalizaci a čističku odpadních vod. Bude

postupováno tak, aby pokud možno byla platba za projekt poukázána zhotoviteli až po odsouhlasení dotace. Projekt bude vypracován do maximální ceny 250 000 Kč.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Seznámení zastupitelů s podpisem smlouvy na dotaci -oprava lesní cesty

Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem smlouvy o poskytnutí dotace na opravu lesní cesty, kterou podepsal pan starosta Milan Sviták 5.května.2011.v Českých Budějovicích.    

Usnesení č.14/11/Z4.

Zastupitelsvo bere na vědomí a souhlasí se smlouvou mezi obcí Jedlany a SZIF Č.Budějovice.  

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Projednání příspěvku na den dětí

Zastupitelstvo projednalo žádost na příspěvek na konání dne dětí.       

Usnesení č.15/11/Z4.

Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na konání dne dětí 4. června 2011 v částce 3000 Kč.

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

5. Různé

Bylo diskutováno o některých provozních věcech v obci.            

               

               

 

Zapsal: Jiří Plecitý…………………………………………………………………………………

Zápis ověřili: Zdeněk Babič……………………………………………………………………………..

         Milan Matoušek…………………………………………………………………………..

Převzal: Milan Sviták………………………………………………………………………………. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2011 12.5 Kb