2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2011

Zápis ze  schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2011 ze dne 1.dubna 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně OÚ Jedlany od 19 hodin.            

               

Přítomni:  Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Milan Sviták                      

Omluveni: Nikdo            

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

               

PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2011.

2. Projednání a odsouhlasení výsledku auditu.

3. Seznámení zastupitelů se stavem žádostí o dotace

4. Seznámení s projektem Uzemního plánu obce Jedlany.         

                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení   

schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.     

Usnesení č.8/11/Z3.

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2011.

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem            

a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky. 

               

2. Projednání a odsouhlasení výsledku auditu.

Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.Tato zpráva byla vyvěšena dne 20. února 2011 a sundána 31. března 2011.

Usnesení č.9/11/Z3.

Zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. (příloha č.1.) s výsledkem -bez výhrad.               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

3. Seznámení zastupitelů se stavem žádostí o dotace

Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem žádostí o dotace a souhlasí s postupem při jejich    

realizaci.             

Usnesení č.10/11/Z3.

Zastupitelstvo souhlasí s postupem při realizaci žádostí o dotace a pověřuje starostu obce pana            

Milana Svitáka k podpisu patřičných smluv.       

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

4. Seznámení s projektem Uzemního plánu obce Jedlany.

Zastupitelům byl starostou obce předveden návrh Územního pláno obce od pana architekta  

Komrsky v elektronické podobě. Byly diskutovány některé doplňky do tohoto návrhu.              

Usnesení č.11/11/Z3.

Zastupitelstvo souhlasí, aby po doplnění připomínek do návrhu Územního plánu, byl tento podán na Městský úřad v Táboře.               

Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.

               

Zapsal: Jiří Plecitý…………………………………………………………………………………

Zápis ověřili: Zdeněk Babič……………………………………………………………………………..

         Milan Matoušek…………………………………………………………………………..

Převzal:               Milan Sviták………………………………………………………………………………. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2011 ze dne 1.dubna 2011 12.5 Kb