2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2011 ze dne 4. března 2011.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin.

Přítomni: Švejda Antonín, Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan
Omluveni: nikdo

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2011
2. Seznámení zastupitelů s provedným auditem na obci
3. Seznámení s činností místní knihovny
4. Projednání oprav na budově obecního úřadu
5. Různé

Jednání zahájil pan starosta,konstatoval,že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.5/11/Z2.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2011
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Seznámení zastupitelů s provedným auditem na obci.
Zastupitele byly seznámeni s výsledkem auditu pouze předběžně o výsledku auditu bude jednáno
na příštím zastupitelstvu.

3. Seznámení s činností místní knihovny.
Zastupitelům byla předložena zpráva o kontrole v místní knihovně.
Usnesení č.6/11/Z2.
Zastupitelstvo souhlasí se zprávou o činnosti místní knihovny a vyjadřuje uznání za odvedenou
práci slečně Lence Plecité.
Hlasování:  souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

4.Projednání oprav na budově obecního úřadu
Zastupitelé byly seznámeni se stavem budovy obecního úřadu,nutností provedení některých oprav.
Usnesení č.7/11/Z2.
Zastupitelé souhlasí s opravou střechy a fasády na budově obecního úřadu. Bylo rozhodnuto, že bude
osloven pan Antonín Plecitý, aby vypracoval nabídku na opravu této střechy.
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

5.Různé
Byl řešen běžný život v obci. 

Zapsal: Jiří Plecitý
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Převzal: Milan Sviták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-2-11.xls 42 Kb