2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2011 ze dne 16. prosince 2011.

Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin.                                          

                                              

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Sviták.                        

Omluveni: Antonín Švejda                        

                                              

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   

                                              

PROGRAM:       

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9 /2011.                

2. Odsouhlasení podpory projektu-Obnova kulturního zařízení pro Chotovinsko.                          

3. Projednání a odsouhlasení smlouvy na peněžní úvěr od firmy PAS PLUS.                      

4. Odsouhlasení smlouvy o bezúplatném převodu majetku-rekonstrukce čekáren.                     

5. Schválení Rozpočtu obce Jedlany na rok 2012.                            

6. Jmenování a odsouhlasení inventarizační komise.                    

7. Seznámení zastupitelů s projekty obce v rámci databáze DSO Venkov.                          

8. Rozpočtové opatření č. 4.                     

                                              

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    

Usnesení č.33/11/Z10.                 

Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                        

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2011.                 

Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                 

                                              

2. Odsouhlasení podpory projektu-Obnova kulturního zařízení pro Chotovinsko.                          

Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo podporu projektu-Obnova kulturního zařízení pro Chotovinsko.                                       

Usnesení č. 34/11/Z10.                

Zastupitelstvo Obce Jedlany souhlasí s realizací projektu s názvem ,,Obnova kulturního zařízení pro Chotovinsko", který bude do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 předkládat Obec Chotoviny. Obec Jedlany se na realizaci projektu bude finančně podílet částkou ve výši 6000 Kč.

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                              

3. Projednání a odsouhlasení smlouvy na peněžní úvěr od firmy PAS PLUS.                      

Zastupitelstvo projednalo smlouvu mezi Obcí Jedlany a firmou PAS PLUS .                                       

Usnesení č.34/11/Z10.                 

Zastupitelstvo odsouhlasilo Smlouvu o půjčce mezi firmou PAS PLUS a obcí Jedlany. Součástí této smlouvy nebude podpis zástavního práva.(příloha č. 1.)                               

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku-rekonstrukce čekáren.                  

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi obcemi Chotoviny a Jedlany. K tomuto převodu dochází na základě proplacení dotace obci Chotoviny v rámci projektu Opravy autobusových čekáren na Chotovinsku.                                              

Usnesení č.35/11/Z10.                 

Zastupitelstvo souhlasí se Smlouvou o beúzplatném převodu majetku mezi obcemi Chotoviny a Jedlany. (příloha č. 2.)                                              

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

5. Schválení Rozpočtu obce Jedlany na rok 2012.                            

Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2012. Tento rozpočet byl úředně vyvěšen 19. listopadu 2011 a sňat 16. prosince 2011.                                            

Usnesení č.36/11/Z10.                 

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočet obce Jedlany na rok 2012. Tento rozpočet je odsouhlasen jako vyrovnaný. (příloha č. 3.)                                         

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

6. Jmenování a odsouhlasení inventarizační komise.                    

Zastupitelstvo projednalo složení inventarizační komise pro inventuru obecního majetku pro rok 2011.                            

Usnesení č.37/11/Z10.                 

Zastupitelstvo odsouhlasilo složení inventarizační komise takto:                                            

                předseda             Zdeněk Babič                  

                členové               Radim Plecitý                   

                                               Milan Matoušek ml.                     

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

7. Seznámení zastupitelů s projekty obce v rámci databáze DSO Venkov.                          

Starosta seznámil zastupitele se stavem žádostí o dotace v rámci DSO Venkov. (příloha č. 4.)                                  

8. Rozpočtové opatření č. 4.                     

Zastupitelstvo projednalo předložené Rozpočtové opatření č. 4.                                           

Usnesení č. 38/11/Z10.                

Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 4(příloha č. 5)                         

Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                

                                              

Zapsal: Jiří Plecitý…………………………………………………………………………………..                               

                                              

Zápis ověřili: Zdeněk Babič……………………………………………………………………………….                 

                         Milan Matoušek…………………………………………………………………………….                

                                              

Zápis převzal: Milan Sviták………………………………………………………………………………….                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                                

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1011.docx Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2011 13.4 Kb