2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2011

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2011 ze dne 11. února 2011
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin.

Přítomni: Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan

Omluveni: Švejda Antonín

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2010
2. Seznámení zastupitelů s podanými žádostmi na dotace
3. Projednání příspěvku na setkání žen - MDŽ
4. Odsouhlasení rozpočtového opatření č.1
5. Různé 


Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č.1/11/Z1.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2010
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Seznámení zastupitelů s podanými žádostmi na dotace
Starosta seznámil zastupitele s podanými žádostmi na dotace v roce 2011. Jedná se o žádosti.
1. Společná žádost obcí Chotoviny, Jedlany, Nemyšl na rekonstrukci autobusových zastávek.
2. Žádost na opravu a rekonstrukci lesních cest - prostor Hájovec-Bory.
3. Žádost na úpravu zeleně v obci.
4. Žádost na odbahnění a vyčištění požární nádrže - Hořejší rybník.
Usnesení č.2/11/Z1.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s podanými žádostmi a pověřuje starostu obce pana
Milana Svitáka k provedení veškerých úkonů k úspěšnému dokončení žádostí.
Hlasování: souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů 

3. Projednání příspěvku na setkání žen - MDŽ
Zastupitelstvo projednalo finannční příspěvek na oslavu MDŽ pro místní občanky, kterou uspořádá
společně s místním SDH.
Usnesení č.3/11/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na oslavu MDŽ 4000,- Kč.
Hlasování: souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

4.Odsouhlasení rozpočtového opatření č.1
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1. Toto opatření bylo projednáno.
příloha č.1 zápisu.
Usnesení č.4/11/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č.1 příloha č.1.
Hlasování: souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů

5.Různé
V různém bylo jednáno o plánované rekonstrukci budovy obecního úřadu. Celkový záměr a postup
bude dojednán na dubnovém zastupitelstvu.


Zapsal: Jiří Plecitý
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Převzal: Milan Sviták

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-1-11.xls 43 Kb