2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2010 ze dne 28. prosince 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18.hodin.          
               
Přítomni: Švejda Antonín, Babič Zdeněk, Sviták Milan, Plecitý Jiří, Matoušek Milan.
Omluveni: Nikdo
                .
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič , Milan Matoušek
               
PROGRAM:
                1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2010.
                2. Odsouhlasení rozpočtu obce rozpočtu obce na rok 2011.
                3. Projednání a odsouhlasení projektu na úpravu autobusových zastávek.
                4. Projednání a odsouhlasení inventarizační komise.
                5. Rozpočtové opatření číslo 4.
                6. Projednání nabídky p. Rožďála na pronájem obecních pozemků.
                7. Příspěvek SDH Jedlany a okrsku Hasičů Chotoviny.
,             
               
 Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení  
 schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.    
               
Usnesení č.35/10/Z9.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.        
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2010.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem            
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky. 
               
2. Odsouhlasení rozpočtu obce rozpočtu obce na rok 2011.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2011.(příloha č. 1.).       
Rozpočet byl vyvěšen na úřední desku 4. Prosince 2010 a sňat 27.prosince 2010.           
Usnesení č.36/10/Z9.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet Obce Jedlany na rok 2011.(příloha č. 1.). Rozpočet je odsouhlasen jako vyrovnaný. 
Do roku 2011 se přesouvá finanční rezerva dle závěrečného výpisu
ke dni 31. 12. 2010.        
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
3. Projednání a odsouhlasení projektu na úpravu autobusových zastávek.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s postupem při podání žádosti o dotaci na akci:              
Zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnou dopravou na Chotovinsku dle usnesení č.33/10/Z8.
Usnesení č.37/10/Z9.
Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí postup při podání žádosti na dotaci -Zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnou 
dopravou na Chotovinsku.        
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
4. Projednání a odsouhlasení inventarizační komise.
Zastupitelstvo projednalo složení inventarizační komise pro provedení inventur k 31. 12. 2010.              
Usnesení č.38/10/Z9.
Zastupitelstvo navrhlo a odsouhlasilo složení inventarizační komise takto:        
 Zdeněk Babič - předseda komise
Věra Matoušková - člen komise
Jana Švejdová - člen komise
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
5. Rozpočtové opatření číslo 4.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření číslo 4.(příloha č. 2.).    
Usnesení č.39/10/Z9.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření číslo 4.(příloha č. 2.). 
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
6. Projednání nabídky p. Rožďála na pronájem obecních pozemků.
Zastupitelstvo bylo panem starostou seznámeno s nabídkou pana Rožďála na pronájem obecních pozemků . 
O této nabídce bude zastupitelstvo jednat na svém příštím zasedání ,kde bude předložen konkrétní návrh.   
               
7. Příspěvek SDH Jedlany a okrsku Hasičů Chotoviny.
Zastupitelstvo projednalo příspěvek na činnost (valnou hromadu) SDH Jedlany a Okrskovému výboru hasičů v Chotovinách.               
Usnesení č.40/10/Z9.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na činnost (valnou hromadu) SDH Jedlany a Okrskovému výboru             
hasičů v Chotovinách takto:        
SDH Jedlany - 2000 Kč.
Okrskový výbor Chotoviny - 1000 Kč.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.
               
                              
Zapsal: Jiří Plecitý           
               
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
               
Převzal: Milan Sviták
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-9.docx 13.2 Kb