2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2010

 

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2010 ze dne 3.prosince 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19.hodin.                                          
                                              
Přítomni: Švejda Antonín, Babič Zdeněk, Matoušek Milan, Plecitý Jiří, Sviták Milan.                      
Omluveni: nikdo                                            
                                              
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                   
                                              
PROGRAM:
                 1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2010.                
                 2. Projednání a vypracování návrhu rozpočtu obce na rok 2011.                            
                3. Projednání a odsouhlasení distribuce kalendářů pro občany.                              
                4. Projednání a odsouhlasení příspěvku starším občanům.                        
                5. Seznámení zastupitelů s převodem pozemků z ČR na obec.                 
                6. Seznámení zastupitelů s přípravou projektu na rekonstrukci obecních cest. 
                7. Žádost do POV Jihočeského kraje v roce 2011.                           
                8. Různé.                           
                                              
                                              
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                                    
                                              
Usnesení č.29/10/Z8.                   

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                 
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                              

                                              
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2010.                 
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem           
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                
                                              
2. Projednání a vypracování návrhu rozpočtu obce na rok 2011.                             
Zastupitelstvo obce vypracovalo návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2011. Návrh rozpočtu je vypracován,
jako vyrovnaný a bude zveřejněn na úřední desce v souladu se zákonem.
Vlastní schválení rozpočtu proběhne na dalším zasedání zastupitelstva tj. 28. prosince 2010.
(příloha č.1.)     
 
3. Projednání a odsouhlasení distribuce kalendářů pro občany.                              
Zastupitelstvo projednalo distribuci kalendářů na rok 2011 občanům.                                 
Usnesení č.30/10/Z8.                   
Zastupitelstvo odsouhlasilo distribuci kalendářů mezi občany takto:každý občan nad 18 let 1ks,
každý chalupář 1ks na č. popisné                           
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                              
                                                
4. Projednání a odsouhlasení příspěvku starším občanům.                        
Zastupitelstvo projednalo příspěvek pro starší občany-způsob přidělení na jednotlivé občany.
Usnesení č.31/10/Z8.                   
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvky starším občanům, tak jako v minulých letech tj.:              
tam kde je jeden občan 1000 Kč, tam kde jsou dva občané 1500 Kč.                                     
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                              
                                              
5. Seznámení zastupitelů s převodem pozemků z ČR na obec.                 
Zastupitelé byli seznámeni s převodem pozemků z ČR na obec Jedlany.                                            
Usnesení č.32/10/Z8.                   
Zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí převod pozemků z ČR na obec Jedlany tak,
jak bylo o ně žádáno Usnesení č.26/10/Z7.                                       
Hlasování:  Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.             
                                              
6. Seznámení zastupitelů s přípravou projektu na rekonstrukci obecních cest. 
 Zastupitelé byli seznámeni s postupem projektu na rekonstrukci obecních -lesních cest,
zejména části, které byly převedeny od státu.                                
                                              
7. Žádost do POV Jihočeského kraje v roce 2011.                           
Zastupitelé projednali návrh akce, na kterou bude obec žádat o dotaci:Zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnou
dopravou na Chotovinsku. Žádost by podala Obec Chotoviny s účastí Obcí Jedlany
a Nemyšl. V Jedlanech by se jednalo o kompletní opravu obou autobusových zastávek 
s celkovým nákladem cca 200 000 Kč.                                              
Usnesení č.33/10/Z8.                   
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2011 z Programu obnovy venkova
na akci: Zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnou dopravou na Chotovinsku.
Žádost podá Obec Chotoviny s účastí naší obce a obce Nemyšl.                                             
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                              
                                              
8. Různé.                           
Zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravou společného projektu na opravu autobusových zastávek, 
tento projekt připravují společně obce: Jedlany, Chotoviny, Nemyšl a pokusí se na něj získat společně dotaci.                                           
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na akci Vánoční setkání.                              
Usnesení č.34/10/Z8.                   
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na akci Vánoční setkání v částce 2000 Kč, podmínkou je z části 
příspěvku nakoupit dárky dětem.                                  
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                              
                                              
                                              
                                              
                                              
Zapsal: Jiří Plecitý
                                              
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
               
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-8.docx 14.7 Kb