2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2010 ze dne 10.září 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19.hodin.                                     
                                              
Přítomni: Zdeněk Babič, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Milan Matoušek, Milan Sviták.                                  
Omluveni: nikdo                
                                              
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                      
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            
                                              
PROGRAM:        
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2010.                           
2.Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zast.státu.                      
3.Projednání žádosti pana Lachouta na snížení poplatku za ukládání odpadu.                             
4.Úprava okolí dětského hřiště.                     
5.Různé                               
                                              
Jednání zahájil pan starosta,konstatoval,že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                               
Usnesení č.25/10/Z7.                       
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.                                
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                               
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2010.                           
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                      
                                              
2.Projednání bezúplatného převodu pozemků od Úřadu pro zast.státu.                           
Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí na bezúplatný převod pozemků v k.ú.Jedlany č.j. ÚZSVM/CTA/5335/2010-CTAM/1190/Mal.                                              
Usnesení č.26/10/Z7.                       
Zastupitelstvo obce Jedlany schvaluje bezúplatný převod pozemků pp.č.229/3, pp.č.912/6, pp.č.913, pp.č.916, pp.č.917, pp.č.918/1, pp.č.919, pp.č.920, pp.č.923/2, pp.č.924/1, pp.č.927, pp.č.932/2, vše ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú.Jedlany z vlasnictví ČR,příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlasnictví Obce Jedlany.                                      
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                         
                                                
3.Projednání žádosti pana Lachouta na snížení poplatku za ukládání odpadu.                             
Pan Lachout žádá o snížení poplatku za ukládání odpadu z důvodu, že tuto službu nevyužívá celoročně.
Usnesení č.27/10/Z7.                       
Zastupitelstvo rozhodlo nesnižovat poplatek panu Lachoutovi a to vzhledem k faktu že tento činí 150 Kč a platí ho všichni rekreanti bez výjimky. Poplatek je stanoven v souladu s platnými zákony .                                    
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                         
                                              
4.Úprava okolí dětského hřiště.                     
Zastupitelstvo prodiskutovalo konečné terénní úpravy kolem dětského hřiště.                                
Usnesení č.28/10/Z7.                       
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že bude okolí dětského hřiště upraveno zeminou, která sem bude navezena a po rozhrnutí osetá travním porostem. Návoz zeminy domluví pan Antonín Švejda s panem Karlem Heřmánkem z Chotovin.                                  
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
 
5.Různé               
Byly řešeny některé problémy související s odvozem komunálního odpadu tj.zejména nedodržování     
počtu vyvážených popelnic dle předpisu OÚ některými občany.          
 
Zapsal: Jiří Plecitý
               
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
               
Převzal: Milan Sviták       
 
 
               
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-7.doc 28.2 Kb