2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2010 ze dne 6.srpna 2010. 
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19.hodin.                                     

                                              
Přítomni: Švejda Antonín, Babič Zdeněk, Matoušek Milan, Plecitý Jiří, Sviták Milan                    
Omluveni: nikdo                
                                              
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                      
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                            
                                              
PROGRAM:
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2010.                           
2.Zpráva o výsledku ověření žádosti o platbu Czech POINT.               
3.Stanovení termínu pro vybírání poplatků-ukládání odpadu, ze psů.                              
4.Problematika oprav místních komunikací.                            
5.Různé.                              
                              
Jednání zahájil pan starosta,konstatoval,že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.Seznámil přítomné s programem jednání.                               
Usnesení č.21/10/Z6.                       
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak,jak byl navržen panem starostou.                                 
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                               
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2010.                           
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                      
                                              
2.Zpráva o výsledku ověření žádosti o platbu Czech POINT.               
Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem o výsledku ověření žádosti o platbu Czech POINT.                   
příloha č.1.).                                       
Usnesení č.22/10/Z6.                       
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a souhlasí s dotací na zřízení kontaktního místa Czech POINT,                             
dle přílohy č.1.                                   
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
3.Stanovení termínu pro vybírání poplatků-ukládání odpadu, ze psů.                              
Zastupitelstvo projednalo termín pro vybírání poplatků za ukládání odpadů a poplatků ze psů.               
Usnesení č.23/10/Z6.                       
Zastupitelstvo stanovilo vybírání poplatků na pátek 17.září.2010 od 16 do 17 hodin.Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce.                                              
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
4.Problematika oprav místních komunikací.                            
Zastupitelstvo jednalo o problémech kolem oprav místních komunikací. Jedná se především o špatný stav komunikace od obecního úřadu směrem k lesům Bory atd. Hlavní problém spočívá v tom, že tyto komunikace nejsou pouze ve vlastnictví obce,ale i státu.                               
Usnesení č.24/10/Z6.                       
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Milana Svitáka, aby se pokusil dojednat bezplatný převod těchto komunikací z ČR na obec Jedlany.                               
Hlasování:Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                         
                                              
5.Různé.                              
Bylo jednáno o pracích v lesích, které vlastní obec-těžba a sadba.                                     
                                              
Zapsal: Jiří Plecitý
 
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek           
               
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-6.doc 27.1 Kb