2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2010 ze dne 30.června 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19.hodin.                                     
                                              
Přítomni: Babič Zdeněk, Matoušek Milan, Plecitý Jiří, Švejda Antonín, Sviták Milan                    
Omluveni: nikdo                
                                              
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                     
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek                     
                                              
PROGRAM:
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2010.                           
2.Schválení a projednání závěrečného účtu obce za rok 2009.                            
3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.                    
4.Rozpočtové opatření č.2.                            
5.Různé                                                              
                                              
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.                               
Usnesení č.17/10/Z5.                       
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak,jak byl navržen panem starostou.                                 
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.                                               
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2010.                           
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.                                      
                                              
2.Schválení a projednání závěrečného účtu obce za rok 2009.                            
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce Jedlany za rok 2009 (příloha č.1.).                                        
Usnesení č.18/10/Z5.                       
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Jedlany za rok 2009, bez připomínek-bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů                         
                                              
3.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.                    
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání obce za rok 2009, které proběhlo na obci ve dnech 8.9.2009 a 11.5.2010 (příloha č.2.).                                  
Usnesení č.19/10/Z5.                       
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009-bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
4.Rozpočtové opatření č.2.                            
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2.(příloha č.3.).                                        
Usnesení č.20/10/Z5.                       
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření číslo 2.                                              
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů.                        
                                              
5.Různé               
Zastupitelstvo kladně zhodnotilo setkání hasičů při příležitosti 100 výročí SDH Jedlany, které se konalo 19.června 2010.                                 
 
Zapsal: Jiří Plecitý
               
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
               
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-5.doc 26.1 Kb