2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2010 ze dne 7. května 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.     

Přítomni: Milan Sviták, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda
Omluveni: nikdo
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2010.
2. Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Jedlany.
3. Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu.
4. Žádost o pořízení územního plánu obce Jedlany.
           
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
Usnesení č. 13/10/Z4.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2010.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.         
2. Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Jedlany.
Zastupitelstvo projednalo nabídku na pořízení územního plánu obce (Zápis č. 1/2010 př. č. 1)         
Usnesení č. 14/10/Z4.
Zastupitelstvo obce Jedlany schvaluje pořízení územního plánu obce Jedlany. Rozsah a problematika zpracování územního plánu obce bude stanovena Zadáním územního plánu. 
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
3. Určení zastupitele obce spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu. Zastupitelstvo projednalo:           
Určení zastupitele obce Jedlany spolupracujícího s pořizovatelem MěÚ Tábor při zpracování podkladů pro pořízení územního plánu obce Jedlany na základě zákona č. 183/2006 Sb.           
Usnesení č. 15/10/Z4.
1) Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 6 odst. 6) písm. e), v souladu s § 47 odst. 1) a 4) Zákona č. 183/2006 Sb. zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení územního plánu obce Jedlany a to pány: Milana Svitáka starostu obce, Jiřího Plecitého místostarostu obce
2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas určených zastupitelů obce Jedlany pánů:      Milana Svitáka starostu obce, Jiřího Plecitého místostarostu obce se spoluprací s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení územního plánu obce Jedlany.         
3) Zastupitelstvo obce ukládá určeným zastupitelům pánům: Milanovi Svitákovi (starosta obce), Jiřímu Plecitému (místostarosta obce), aby spolupracovali s pořizovatelem na zpracování podkladů pro pořízení územního plánu obce       
Jedlany.       
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
4. Žádost o pořízení územního plánu obce Jedlany.
Zastupitelstvo projednalo Žádost o pořízení územního plánu obce Jedlany (příloha č. 1).       
Usnesení č. 16/10/Z4.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním žádosti obce Jedlany, kterou obec požádá Městský úřad Tábor o pořízení územního plánu obce Jedlany.       
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
Zapsal: Jiří Plecitý
 
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-4-2010.doc 35.8 Kb