2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2010 ze dne 2. dubna 2010. 
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.     

Přítomni: Milan Sviták, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda
Omluveni: nikdo
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2010.
2. Odsouhlasení provedení rekonstrukce požární zbrojnice.
3. Příprava projektu k čističce odpadních vod.
4. Příprava na zhotovení územního plánu obce.
5. Různé.
           
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
Usnesení č. 9/10/Z3.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2010.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.
           
2. Odsouhlasení provedení rekonstrukce požární zbrojnice.
Zastupitelstvo projednalo opravu střechy, fasády a nátěrové práce na požární zbrojnici.         
Usnesení č. 10/10/Z3.
Zastupitelstvo souhlasí s opravou střechy - výměna krytiny a latí, předběžná cena 60.000,- Kč. Tato práce bude zadána firmě pana Plecitého Antonína z Oldřichova.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo provedení nátěrů fasády a vrat předběžná cena 15.000,- Kč. Tuto práci provede pan Burian Václav Soběslav.  
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
3. Příprava projektu k čističce odpadních vod.
Zastupitelstvo jednalo o možnosti získat dotaci na výstavbu čističky odpadních vod, a to s ohledem na připravovaný územní plán a možnosti obce.   
Usnesení č. 11/10/Z3.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Milana Svitáka, aby vyvolal jednání s některou z firem, která se zaobírá touto činností a nechal připravit předběžnou cenovou kalkulaci celé akce. 
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
4. Příprava na zhotovení územního plánu obce.
Zastupitelstvo obce jednalo o přípravných pracích na zhotovení územního plánu obce.         
Usnesení č. 12/10/Z3.
Zastupitelstvo obce pověřilo pana starostu Milana Svitáka a pana místostarostu Jiřího Plecitého, aby seznámili zástupce firmy GIS Projekt se stavem obce tak, aby bylo možné na příští schůzi rozhodnout o pořízení územního plánu obce.  
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
5. Různé.
Zastupitelé rozhodli, že další práce spojené s rekonstrukcí Hasičské zbrojnice - podbití střechy provedou svépomocí.  
           
Zapsal: Jiří Plecitý
           
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-3-2010.doc 33.8 Kb