2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2010 ze dne 5. března 2010. 
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.  

Přítomni: Milan Sviták, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda
Omluveni: nikdo     
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2010.
2. Projednání příspěvku na Den žen.
3. Projednání finančního příspěvku SDH Jedlany.
4. Různé.
           
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
Usnesení č. 5/10/Z2.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2010.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.         
2. Projednání příspěvku na Den žen.
Zastupitelstvo projednalo příspěvek na oslavu Dne žen za účelem pohoštění a nákupu květin.       
Usnesení č. 6/10/Z2.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na oslavu dne žen v částce do 5.000,- Kč.
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
3. Projednání finančního příspěvku SDH Jedlany.
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek pro SDH Jedlany na oslavu 100. výročí založení sboru.
Usnesení č. 7/10/Z2.
Zastupitelstvo odsouhlasilo jednorázovou finanční dotaci 30.000 Kč,- na akci Oslava 100 let SDH v Jedlanech. Tato dotace bude vyúčtována v souladem s platnými zákony na základě vyhotovené smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu pana Milana Svitáka zastupováním obce při podpisu této smlouvy.       
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
Usnesení č. 8/10/Z2.
Zastupitelstvo odsouhlasilo možnost bezúročného zapůjčení částky 30.000,- Kč (v případě nutnosti) SDH Jedlany na oslavu 100. výročí sboru.      
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
4. Různé.
Zastupitelé předběžně projednali opravu požární zbrojnice, více bude dojednáno na příští schůzi.  
 
Zapsal: Jiří Plecitý  
           
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-2-2010.doc 28.2 Kb