2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2010

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2010 ze dne 22. ledna 2010.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin.  

Přítomni: Milan Sviták, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Matoušek    
Omluveni: nikdo     
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
           
PROGRAM: 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 12/2009.
2. Projednání uhrazení opravy výpustě a geometrického plánu rybníka Nový.
3. Projednání nabídky na zhotovení územního plánu obce.
4. Rozpočtové opatření č. 1.
5. Různé
                       
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.  
Usnesení č. 1/10/Z1.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou. 
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 12/2009.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem      
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.      
           
2. Projednání uhrazení opravy výpustě a geometrického plánu rybníka Nový.
Zastupitelstvo projednalo provedení úpravy výpustě na rybníce Nový zároveň rozhodlo o uhrazení
nákladů na zhotovení geometrického plánu tohoto rybníka.           
Usnesení č. 2/10/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení výpustě rybníka Nový do celkové částky 25.000,- Kč. Zároveň
odsouhlasilo vypracování geometrického plánu tohoto rybníka v částce 20.000,- Kč.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
3. Projednání nabídky na zhotovení územního plánu obce.
Zastupitelstvo projednalo nabídku na zhotovení územního plánu včetně jeho financování. Vlastní 
odsouhlasení bude provedeno až na některé další schůzi zastupitelstva (příloha č. 1).           
Usnesení č. 3/10/Z1.
Zastupitelstvo souhlasí s projednáním nabídky na zhotovení územního plánu na některé z příštích
schůzích zastupitelstva. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Milana Svitáka, aby domluvil    
setkání se zástupcem firmy GIS Projekt panem Radomírem Šimečkem, který seznámí zastupitele    
s detaily nabídky.   
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
4. Rozpočtové opatření č. 1.
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 1 (příloha č. 1).    
Usnesení č. 4/10/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 (příloha č.1). 
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
4. Různé
Zastupitelé hovořili o běžném životě v obci, řešili některé dílčí problémy atd.      
           
Zapsal: Jiří Plecitý
           
Zápis ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-1-2010.doc 34.3 Kb