2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 9/2009 ze dne 2. října 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin. 

 
Přítomni: Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda, Milan Sviták, Jiří Plecitý
              
Omluveni: nikdo
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2009.
2. Zpráva o instalaci Czech POINT na obecním úřadu.
3. Rozpočtové opatření č. 4.
4. Zpráva o dílčím auditu.
5. Návštěvy u občanů - životní jubilea.
           
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
           
Usnesení č. 35/09/Z9.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.      
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.          
           
2. Zpráva o instalaci Czech POINT na obecním úřadu
Starosta informoval zastupitele o instalaci Czech POINT v kanceláři obecního úřadu. Zařízení bylo nainstalováno firmou W Partner 28. září 2009. V současné době je nutné zajistit podpisy veškerých dokumentů u České pošty.           
Usnesení č. 36/09/Z9.
Zastupitelstvo bere na vědomí instalaci zařízení Czech POINT a pověřuje starostu obce pana
Milana Svitáka podpisem dokumentů u České pošty.         
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
3. Rozpočtové opatření č. 4
Bylo projednáno rozpočtové opatření číslo 4.          
Usnesení č. 37/09/Z9.
Zastupitelstvo souhlasí se změnou v rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4 (příloha č. 1).    
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
4. Zpráva o dílčím auditu
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem dílčího auditu na obci, který proběhl 8.9.2009.
Usnesení č. 38/09/Z9.
Zastupitelstvo souhlasí s výsledkem kontroly a bere ho na vědomí.(příloha č. 2). 
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
5. Návštěvy u občanů - životní jubilea
Zastupitelstvo projednalo návštěvy u občanů u příležitosti životních jubileí.
Usnesení č. 39/09/Z9.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návštěvy u občanů u příležitosti životního jubilea takto:       
Návštěvy budou probíhat při dovršení věkové hranice: 60, 70, 80, 85, 90let, po dovršení 90 let pak každý rok.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
Zapsal: Jiří Plecitý
           
Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-9.pdf 126.7 Kb