2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 8/2009 ze dne 7. září 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin. 

Přítomni: Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Milan Sviták
                       
Omluveni: nikdo       
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2009.
2. Výběr dodavatele pro zařízení Czech POINT.
3. Různé.
           
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
           
Usnesení č. 33/09/Z8.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.      
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 7/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.        
           
2. Výběr dodavatele pro zařízení Czech POINT
Zastupitelstvo projednalo nabídky od firem na zřízení pracoviště Czech POINT, dále pak jednalo         v souladu se Směrnicí pro zadání veřejných zakázek, která platí pro obec Jedlany.
Usnesení č. 34/09/Z8.
Zastupitelstvo odsouhlasilo jako dodavatele zařízení Czech POINT firmu W Partner s.r.o.
Cenová kalkulace je součástí zápisu (příloha č. 1).  
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
3. Různé
Zastupitelstvo projednalo další postup při opravě dlažby u autobusové zastávky v části Zahrádka, byla domluvena i definitivní úprava okolí kolem dětského hřiště.       
           
Zapsal: Jiří Plecitý
           
Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek         
           
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-8.pdf 119.5 Kb