2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 7/2009 ze dne 7. srpna 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.

Přítomni: Antonín Švejda, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Milan Sviták
 
Omluveni: nikdo       
           
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2009.
2. Uvedení webových stránek do provozu.
3. Dokončení výstavby dětského hřiště.
4. Rozpočtové opatření č. 3.
5. Různé.
 
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
           
Usnesení č. 31/09/Z7.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.      
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 6/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.        
           
2. Uvedení webových stránek do provozu
Starosta seznámil zastupitele se skutečností, že se od 6. srpna 2009 spustili webové stránky obce: www.jedlany.cz. Na těchto stránkách budou postupně doplněny veškeré údaje o obci,
fotografie a další odkazy ze života obce. Na zřízení stránek se podařilo získat dotaci cca 15.000,- Kč od krajského úřadu. 
           
3. Dokončení výstavby dětského hřiště
Vzhledem ke stavu v jakém se výstavba dětského hřiště v současné době nachází, rozhodli se
zastupitelé, že urychlí dokončení dětského hřiště (brigáda), tak aby mohlo být dětské hřiště uvedeno do zkušebního provozu do 10 dní.    
           
4. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 3.
Usnesení č. 32/09/Z7.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 (příloha č. 1 zápisu).         
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
           
5. Různé
V různém bylo diskutováno o aktuálním životě v obci a problémech, které se týkají života občanů v obci.
           
Zapsal: Jiří Plecitý
           
Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-7.pdf 125.2 Kb