2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 6/2009 ze dne 2. července 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Milan Matoušek, Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Sviták

Omluveni: Antonín Švejda

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2009.
2. Prodej obecních pozemků.
3. Návrh na stanovení odměny za vedení webových stránek.
4. Projednání možnosti nákupu kalendářů pro občany.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 27/09/Z6.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou. Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 5/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Antonínem Švejdou a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji obecních pozemků žadatelům paní Novozámské a manželům Bradovým za cenu 21,- Kč za m2. Jedná se o pozemky
par. č. 29/2 ……..... 7 m2,
par. č. 909/37 ….. 13 m2,
par. č. 909/38 ….. 13 m2,
par. č. 909/39 … 121 m2.
Záměr na odprodej těchto obecních pozemků byl zveřejněn na úřední desce 5. května 2009 a sňat 30. června 2009.
Usnesení č. 28/09/Z6.
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu Milana Svitáka a pana místostarostu Jiřího Plecitého k podepsání kupních smluv na uvedené pozemky. Zároveň odsouhlasilo, že veškeré náklady spojené s tímto prodejem hradí kupující tj. paní Novozámská a manželé Bradovi.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

3. Návrh na stanovení odměny za vedení webových stránek
Zastupitelstvo projednalo návrh na stanovení odměny za vedení webových stránek obce. Tento návrh byl na základě podnětu pana Plecitého rozšířen o návrh na odměnu za úpravu zeleně v obci.
Usnesení č. 29/09/Z6.
Zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu za vedení webových stránek takto:
Marie Dvořáková ……… 3.600,- Kč ročně/300,- Kč měsíčně,
Lenka Plecitá ….……… 3.600,- Kč ročně/300,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo odsouhlasilo odměnu za údržbu zeleně v obci takto:
Radim Plecitý …………. 3.600,- Kč ročně/600,- Kč měsíčně,
Milan Sviták ml. ……….. 3.600,- Kč ročně/600,- Kč měsíčně.
Tato odměna bude vyplácena pouze za měsíce květen až říjen.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje pana starostu Milana Svitáka a paní účetní Marii Dvořákovou, aby stanovili po dohodě se jmenovanými způsob vyplácení těchto odměn tak, aby tento způsob vyhovoval zájmům obce.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

4. Projednání možnosti nákupu kalendářů pro občany
Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností nákupu kalendářů na rok 2010 (obce Táborska) za cenu 80,- Kč/kus.
Usnesení č. 30/09/Z6.
Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu 50 ks kalendářů, které budou na konci roku rozděleny vždy 1 kus do rodiny.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Převzal: Milan Sviták