2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 5/2009 ze dne 29. května 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda, Jiří Plecitý, Milan Sviták

Omluveni: nikdo

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Antonín Švejda

Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2009.
2. Plán rozvozu popelnic občanů.
3. Různé.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 25/09/Z5.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 4/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Antonínem Švejdou a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Plán rozvozu popelnic občanů
Zastupitelstvo naplánovalo na 26. týden rozvoz popelnic občanům obce - rozvoz provede
starosta s místostarosty.
Usnesení č. 26/09/Z5.
Zastupitelstvo pověřilo starostu a místostarosty distribucí popelnic vždy proti podpisu
jednotlivých občanů.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

3. Různé
V různém byla diskutována problematika kolem ukládání domovního odpadu.
Dále byl stanoven termín dalšího zasedání zastupitelstva na čtvrtek 2. července 2009 od 19:00 hod.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Převzal: Milan Sviták