2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 4/2009 ze dne 4. května 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Antonín Švejda, Jiří Plecitý, Milan Sviták

Omluveni: nikdo

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Antonín Švejda
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2009.
2. Projednání a odsouhlasení žádosti o licenci na provozování linkové dopravy.
3. Projednání a odsouhlasení záměru prodeje obecních pozemků.
4. Projednání a odsouhlasení postupu při svozu odpadu – nákup popelnic.
5. Stanovení termínu příští schůze OZ Jedlany.
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Jedlany za rok 2008.
7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 19/09/Z4.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 3/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Antonínem Švejdou a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Projednání a odsouhlasení žádosti o licenci na provozování linkové dopravy
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Comett Plus s.r.o. o udělení licence na provozování linkové autobusové dopravy.
Usnesení č. 20/09/Z4.
Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost firmy Comett Plus s.r.o. o udělení licence na provozování linkové autobusové dopravy.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

3. Projednání a odsouhlasení záměru prodeje obecních pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměr na odprodej pozemků par.č. 29/2, par. č. 909/37 a par. č. 909/38, par. č. 909/39.
Usnesení č. 21/09/Z4.
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej obecních pozemků, tento záměr bude zveřejněn na úřední desce dle zákona. Jedná se o pozemky
par. č. 29/2 …......... 7 m2,
par. č. 909/37 ….. 13 m2,
par. č. 909/38 ….. 13 m2,
par. č. 909/39 … 121 m2.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

4. Projednání a odsouhlasení postupu při svozu odpadu – nákup popelnic
Zastupitelstvo projednalo postup při rozdělování popelnic občanům.
Usnesení č. 22/09/Z4.
Zastupitelstvo odsouhlasilo postup při rozdělování popelnic občanům (samostatná příloha) a to tak, že pro vlastní občany budou popelnice poprvé předány zdarma, pro rekreanty bude možnost nákupu popelnic za jednotnou cenu 890,- Kč.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

5. Stanovení termínu příští schůze OZ Jedlany
Zastupitelstvo rozhodlo, že další zasedání bude v pátek 29. května 2009 a to s ohledem na volby do Evropského parlamentu.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Jedlany za rok 2008
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet hospodaření obce Jedlany za rok 2008 (příloha č. 1).
Usnesení č. 23/09/Z4.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet hospodaření obce Jedlany za rok 2008 – bez výhrad.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtové opatření číslo 2 (příloha č. 2).
Usnesení č. 24/09/Z4.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření číslo 2.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Převzal: Milan Sviták