2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 3/2009 ze dne 3. dubna 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Jiří Plecitý, Milan Matoušek, Antonín Švejda, Milan Sviták

Omluveni: nikdo

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Antonín Švejda
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2009.
2. Odsouhlasení výstavby dětského hřiště – definitivní verze.
3. Seznámení s postupem při jednání o dotaci na Czech POINT.
4. Projednání zadání na zhotovení www stránek obce.
5. Seznámení s uskutečněním převzetí ochranných obleků pro hasiče.
6. Projednání a odsouhlasení smlouvy s firmou Rumpold s.r.o.
7. Projednání a schválení závěrečného účtu.
8. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 12/09/Z3.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 2/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Jiřím Plecitým a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Odsouhlasení výstavby dětského hřiště – definitivní verze
Znovu byla projednávána výstavba dětského hřiště, bylo jednáno o další částce na úpravu vlastního pozemku pod zařízením dětského hřiště.
Usnesení č. 13/09/Z3.
Zastupitelstvo schvaluje částku 20.000,- Kč bez DPH na provedení úprav vlastního pozemku dětského hřiště. Zařízení hřiště bude písemně objednáno panem starostou dle nabídky.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

3. Seznámení s postupem při jednání o dotaci na Czech POINT
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem kolem žádosti o dotaci na Czech POINT, která byla podána na základě Smlouvy o administraci s městem Táborem (Usnesení č. 10/09/Z2.).
Usnesení č. 14/09/Z3.
Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s postupem při vyřizování dotace na Czech POINT.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

4. Projednání zadání na zhotovení www stránek obce
Zastupitelstvo projednalo potřebu vybudování www stránek obce, byla projednávána nabídky od firmy W Partner s.r.o.
Usnesení č. 15/09/Z3.
Zastupitelé schválili výstavbu www stránek obce od firmy W Partner s.r.o. v celkové částce 20.413,50 Kč (příloha č. 1)
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

5. Seznámení s uskutečněním převzetí ochranných obleků pro hasiče
Pan starosta seznámil zastupitele s uskutečněním převzetí ochranných obleků pro hasiče. Tuto akci zaštiťoval krajský úřad ve spolupráci s obecními úřady kraje.

6. Projednání a odsouhlasení smlouvy s firmou Rumpold s.r.o.
Zastupitelé projednali návrh smlouvy od firmy Rumpold s.r.o. na odvoz domovního odpadu. Tato smlouva je připravena tak, aby od 1. července 2009 bylo možné tento odpad řešit prostřednictvím popelnic. Bylo navrženo, aby se obec podílela na pořízení popelnic pro občany. Návrhy se v této otázce poměrně různí.
Usnesení č. 16/09/Z3.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Milana Svitáka, aby podepsal smlouvu mezi obcí a firmou Rumpold s.r.o. Zastupitelstvo odsouhlasilo počet popelnic pro domácnosti takto:
- místní občané do 3 obyvatel – 1 popelnice na popisné číslo
- místní občané nad 3 obyvatele – 2 popelnice na popisné číslo
- chalupáři, chataři – 1 popelnice na popisné číslo
Zastupitelstvo rozhodlo, že přispěje místním občanům na pořízení popelnice. Na příští schůzi zastupitelstvo rozpracuje detailně postup pro odvoz odpadu tak, aby bylo všem občanům jasné, jak mají postupovat od 1. července 2009.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

7. Projednání a schválení závěrečného účtu
Zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem za rok 2008. Tento závěrečný účet bude zveřejněn od 5. dubna 2009 ve zkrácené podobě. Celý závěrečný účet je k nahlédnutí v úřední dny na obci a to od pátku 10. dubna 2009 po dobu 30 dní.
Usnesení č. 17/09/Z3.
Zastupitelstvo odsouhlasilo závěrečný účt obce Jedlany bez připomínek a výhrad (příloha č. 2).
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

8. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Zastupitelstvu byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jedlany ze dne 18.2.2009. Tato zpráva bude k nahlédnutí v úřední dny na obci po dobu 30 dní tj. do 5. května 2009.
Usnesení č. 18/09/Z3.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jedlany za rok 2008 bez výhrad (příloha č. 3).
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek

Převzal: Milan Sviták