2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 2/2009 ze dne 6. března 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Jiří Plecitý, Milan Sviták, Milan Matoušek

Omluveni: Antonín Švejda

Návrh usnesení: Jiří Plecitý, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Jiří Plecitý, Milan Matoušek

PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2009.
2. Smlouva o administraci.
3. Projednání záměru výstavby dětského hřiště.
 
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 9/09/Z2.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

1.Kontrola usnesení ze zastupitelstva 1/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Antonínem Švejdou a panem Zdeňkem Babičem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Smlouva o administraci
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo smlouvu o administraci pro podání žádosti k dotaci
na Czech POINT, prostřednictvím města Tábora (kopie smlouvy příloha č.1).
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami pro udělení dotace na zřízení Czech POINT v obci.
Usnesení č. 10/09/Z2.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí a městem Táborem o zprostředkování žádosti o dotaci na Czech POINT. Zastupitelstvo obce souhlasí a je srozuměno s podmínkami
na přiznání dotace na zřízení Czech POINT.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

3. Projednání záměru výstavby dětského hřiště
Na jednání zastupitelstva byli přizváni rodiče dětí, které budou hřiště používat. Doposud nebylo upřesněno konkrétní zadání stavby ani rozsah nutných prací. Proto zastupitelstvo pověřilo pana místostarostu Jiřího Plecitého, aby společně s rodiči do příštího zasedání zastupitelstva předal konkrétní návrh na vybudování dětského hřiště.
Usnesení č. 11/09/Z2.
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Jiiřího Plecitého, aby dojednal konkrétní zadání na výstavbu dětského hřiště.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Milan Sviták

Ověřili: Milan Matoušek, Jiří Plecitý

Převzal: Milan Sviták