2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 12/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 12/2009 ze dne 29. prosince 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin. 

Přítomni: Milan Sviták, Jiří Plecitý, Antonín Švejda, Zdeněk Babič, Milan Matoušek.
Omluveni: nikdo     
 
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
           
PROGRAM: 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 11/2009.
2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010.
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5.
4. Různé
           
Jednání zahájil pan starosta a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.        
Usnesení č. 47/09/Z12.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak,jak byl navržen panem starostou. Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.         
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 11/2009.
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.
 
2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010.
Zastupitelstvo projednalo a rozpočet obce Jedlany na rok 2010 tak, jak byl vypracován a navržen (příloha č. 1).           
Usnesení č. 48/09/Z12.
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh rozpočtu obce Jedlany tak, jak byl vypracován a zveřejněn bez  
úprav.
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
 
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením číslo 5 (příloha č. 2).  
Usnesení č. 49/09/Z12.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření číslo 5 tak, jak bylo předloženo.          
Hlasování: souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0 zastupitelů
           
4. Různé
Zastupitelstvo předběžně projednalo finanční pomoc SDH Jedlany u příležitosti oslav stého výročí založení sboru.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ze-schuze-obecniho-zastupitelstva-jedlany-12.doc 34.3 Kb