2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 11/2009 ze dne 4. prosince 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 18 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Milan Sviták, Jiří Plecitý, Antonín Švejda
 
Omluveni: nikdo
 
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2009.
2. Vypracování rozpočtu obce na rok 2010.
3. Žádost obce Chotoviny o spolupráci na obnově hřbitovní zdi.
4. Různé
 
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.
Usnesení č. 41/09/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 10/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.
 
2. Vypracování rozpočtu obce na rok 2010
Zastupitelstvo vypracovalo Návrh rozpočtu obce Jedlany na rok 2010 (příloha č. 1). Návrh bude vyvěšen na úřední desce 5. prosince 2009 a sňat 28. prosince 2009. Vlastní rozpočet bude schvalován na příští schůzi zastupitelstva 29. prosince 2009.
Usnesení č. 42/09/Z11.
Zastupitelstvo schvaluje postup při vyvěšení a schválení rozpočtu obce pro rok 2010.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
 
3. Žádost obce Chotoviny o spolupráci na obnově hřbitovní zdi
Zastupitelstvo projednalo žádost obce Chotoviny o spolupráci při realizaci projektu Oprava hřbitovní zdi Chotoviny-jihozápad.
Usnesení č. 43/09/Z11.
Zastupitelstvo souhlasí s účastí v projektu Oprava hřbitovní zdi Chotoviny jihozápad a vyčleňuje na tento projekt z rozpočtu obce pro rok 2010 částku 20.000,- Kč.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.
 
4. Různé
Příští schůze zastupitelstva se bude konat v úterý 29. Prosince 2009. od 18 hodin v klubovně
ObÚ Jedlany.
 
Zapsal: Jiří Plecitý
 
Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-11.pdf 120.8 Kb