2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 10/2009 ze dne 6. listopadu 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19 hodin.

Přítomni: Jiří Plecitý, Zdeněk Babič, Milan Matoušek, Milan Sviták.
 
Omluveni: Antonín Švejda
 
Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Ověřovatelé: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2009.
2. Příspěvek pro starší občany.
3. Rozdělení kalendářů na rok 2010 mezi občany.
4. Schválení inventarizační komise.
5. Různé.
 
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení
schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.
 
Usnesení č. 40/09/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.
 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 9/2009
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Zdeňkem Babičem a panem Milanem Matouškem
a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.
 
2. Příspěvek pro starší občany.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo příspěvek pro starší občany obce.
Usnesení č. 41/09/Z10.
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro starší občany v částce 1.000,- Kč tam, kde je pouze jeden občan, kde jsou dva, pak bude vypláceno 1.500,- Kč. Příspěvek bude vyplacen počátkem měsíce prosince 2009.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.
 
3. Rozdělení kalendářů na rok 2010 mezi občany
Zastupitelé projednali rozdělení stolních kalendářů mezi občany obce a rekreanty.
Usnesení č. 42/09/Z10.
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozdělení kalendářů následovně:
občan nad 18 let 1ks,
rekreant-chalupář 1ks na popisné číslo.
Kalendáře pro dodavatele a spolupracovníky budou rozděleny viz. speciální seznam podepsaný starostou a místostarostou.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.
 
4. Schválení inventarizační komise
Zastupitelé navrhli a projednali složení inventarizační komise pro inventury za rok 2009.
Usnesení č. 43/09/Z10.
Zastupitelé odsouhlasili složení inventarizační komise:
předseda: Zdeněk Babič,
členové: Ing. Hana Bradová, Věra Matoušková.
 
5. Různé
Zastupitelé stanovili termín příští schůze na pátek 4. prosince 2009 od 18 hodin. Na této schůzi bude vypracován rozpočet na rok 2010.
Hlasování: Souhlasí 4, je proti 0, zdržel se 0.
 
Zapsal: Jiří Plecitý
 
Ověřili: Zdeněk Babič, Milan Matoušek
 
Převzal: Milan Sviták
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-zastupitelstva-10.pdf 124.7 Kb