2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2009

Zápis ze schůze Obecního zastupitelstva Jedlany 1/2009 ze dne 6. února 2009.
Zasedání proběhlo v klubovně ObÚ Jedlany od 19:00 hodin.

Přítomni: Zdeněk Babič, Jiří Plecitý, Milan Sviták, Milan Matoušek, Antonín Švejda

Omluveni: nikdo

Návrh usnesení: Zdeněk Babič, Antonín Švejda
Ověřovatelé: Antonín Švejda, Milan Matoušek

PROGRAM: 
1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2008.
2. Rozpočtové opatření č. 1.
3. Projednání prořezání a poražení stromů na obecních pozemcích.
4. Projednání záměru výstavby dětského hřiště.
5. Řešení problémů kolem odpadového hospodářství.
6. Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012.
7. Různé.

Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem jednání.

Usnesení č. 1/09/Z1.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání tak, jak byl navržen panem starostou.
Hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

1. Kontrola usnesení ze zastupitelstva 8/2008
Zápis a usnesení byly řádně ověřeny panem Antonínem Švejdou a panem Zdeňkem Babičem a zveřejněny na úřední desce. Nebyly proti němu vzneseny námitky.

2. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 (příloha č. 1).
Usnesení č. 2/09/Z1.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 (příloha č. 1).
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

3. Projednání prořezání a poražení stromů na obecních pozemcích
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo prořezání případně poražení stromu na obecních pozemcích tak, aby byla zabezpečena bezpečnost občanů. Zhotovením těchto prací bude pověřena firma pana Švece ze Sudoměřic u Tábora.
Usnesení č. 3/09/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo provední úprav na stromech, které se nacházejí na obecních pozemcích dle návrhu pana Švece ze Sudoměřic. Zároveň zastupitelstvo pověřuje pana starostu Milana Svitáka a pana místostarostu Jiřího Plecitého zadáváním a řízením těchto prací.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

4. Projednání záměru výstavby dětského hřiště
Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu dětského hřiště do celkové částky 60.000,- Kč včetně DPH. Stavba dětského hřiště bude provedena odbornou firmou tak, že budou dodrženy veškeré platné předpisy pro výstavbu a provoz těchto zařízení. Práce nad rámec dodavatelské firmy provedou rodiče dětí, které budou toto hřiště používat svépomocí.
Usnesení č. 4/09/Z1.
Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou dětského hřiště dle uvedených podmínek. Kontrolu a dozor nad touto akcí bude provádět pan Zdeněk Babič, který předá návrh a propozice od dodavatele na další zasedání zastupitelstva.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

5. Řešení problémů kolem odpadového hospodářství
Zastupitelstvo projednávalo stav kolem likvidace odpadů v obci, a to zejména nedisciplinovanost některých občanů. Bylo navrženo přejít na svoz odpadu popelnicemi, omezení sběru některých odpadů a případné navýšení poplatku za uložení odpadu v obci.
Usnesení č. 5/09/Z1.
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu a oba pány místostarosty prověřením možnosti uvedených úprav ve svozu odpadu. Na dalším jednání zastupitelstva bude projednán konkrétní návrh na další řešení tohoto problému.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

6. Rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012
Na základě novely zákona č. 557/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let. Zastupitelstvu byl předložen rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 
(příloha č.2).
Usnesení č. 6/09/Z1.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu a usnesení (příloha č. 2).
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

7. Různé
Byly odsouhlaseny termíny zasedání zastupitelstva obce pro rok 2009.
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo finanční příspěvky pro některé akce a činnosti v obci.
Usnesení č. 7/09/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo termíny zasedání v roce 2009 a to tak, že zasedání zastupitelstva se bude konat vždy první pátek v měsíci od 19:00 hodin v klubovně ObÚ Jedlany.
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 8/09/Z1.
Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvky:
Občerstvení setkání místních žen (MDŽ) …..... 3.000,- Kč
Činnost SDH Jedlany ………………………….. 2.000,- Kč
Činnost Okrsku SDH Chotoviny ……………… 1.000,- Kč
Hlasování: Souhlasí 5, je proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Jiří Plecitý

Ověřili: Antonín Švejda, Milan Matoušek

Převzal: Milan Sviták